Search

Դրույթները և պայմանները

Բարի գալուստ nemo.am ։

Այս դրույթներն ու պայմանները ներկայացնում են այն կանոններն ու կարգավորումները, որոնք օգտագործվում են Նեմո Գրուպ ՍՊԸ ինտերնետային կայքում հետևյալ հասցեով http://nemo.am/։

Մուտք գործելով այս կայքը մեզ համաձայնություն եք տալիս, որ ընդունում եք հետևյալ դրույթներն ու պայմանները։ Եթե համաձայն չեք այս կայքում ներկայացված դրույթների ու պայմանների հետ չպետք է շարունակեք օգտվել nemo.am : Մեր դրույթներն ու պայմանները սահմանվել են  «Terms And Conditions Generator»  և  «Terms & Conditions Generator» կայքերի միջոցով։ Հետևյալ տերմինները վերաբերում են դրույթներին ու պայմաններին, գաղտնիության Սահմանմանը և մերժման մասին ծանուցմանը՝ «Հաճախորդ»« «Դուք» և «Ձեր» վերաբերում են Ձեզ՝ այն անհատին, որը մուտք է գործել այս կայքը և ընդունել է մեր դրույթներն ու պայմանները։ «Ընկերություն», «մենք», «մեր» և «մեզ» վերաբերում են մեր Ընկերությանը։ «Կողմ», «կողմեր» և «մենք» վերաբերում են և Ձեզ և մեր Ընկերությանը։ Բոլոր տերմինները վերաբերում են առաջարկին, համաձայնությանը և վճարման պայմաններին, որոնք անհրաժեշտ են հաճախորդի հետ համագործակցելու համար և առավելագույնս արտահայտելու մեր պատրաստակամությունը  հաճախորդի պահանջները ապահովելու համար Ընկերության սահմանված ծառայությունների սահմաններում՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության։ Վերը նշված տերմինների և բառերի եզակի, հոգնակի, դրանք մեծատառով գրելը և /կամ «նա», «նրանք» դերանունները գործածվում են փոխարինելու համար այդ տերմիններին։

«Cockie»-ներ

Մենք գործածության մեջ ենք դնում «cockie»-ներ: Մուտք գործելով nemo.am Դուք համաձայնվում եք «cockie»-ների օգտագործմանը՝ ըստ Nemo Group ՍՊԸ-ն գաղտնիության քաղաքականության ։

Շատ  ինտերակտիվ ինտերնետային կայքեր օգտագործում են «cockie»-ներ մեզ հնարավորությունտալու համար գրանցել օգտատերերի յուրաքանչյուր այցի տվյալները։ Մեր կայքում օգտագործվում են «cookie»-ներ որպեսզի գործածության մեջ դնեն որոշակի գործառույթներ հաճախորդների մուտքը մեր ինտերնետային էջը առավել հեշտացնելու համար։ Մեր որոշ գովազդային գործընկերներ ևս օգտագործում են «cockie»-ներ։

 

Կայքի պատասխանատվությունը 

Nemo.am կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկ` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Ձեր էլ. փոստին մեր կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող նամակ, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ նամակը համարվում է Կայքի և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:  
 
Առաքման պահից սկսած ապրանքը հայտնվում է Ձեր տնօրինության տակ, և Ընկերությունը դրա որակի և ամբողջականության առումով ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում:  
 
Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով: 
 
Եթե սույն պայմաններից որևէ մեկը լիազոր մարմնի կողմից ճանաչվում է անվավեր, անօրինական կամ անկիրառելի, այդ պայմանը կանջատվի մնացած պայմաններից, որոնք կշարունակեն վավեր համարվել:

Հղումներ

Կայքում տեղադրված որոշ հղումներ կարող են տանել դեպի այլ կայքեր, որոնք nemo.am-ի վերահսկողության տակ չեն գտնվում: Այսպիսի հղումներից որևէ մեկը սեղմելիս Դուք լքում եք nemo.am կայքը: Սույն պայմանների կիրառությունը չի տարածվում այն կայքերի վրա, ուր Դուք տեղափոխվել եք` սեղմելով nemo.am-ում տեղադրված հղումները: 

 

Գրանցում

Nemo.am-ում գրանցվելու համար Դուք պետք է լինեք 18 տարեկանից բարձր:

Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են: 

 

Արտոնագիր(Լիցենզիա)

Քանի դեռ այլ կերպ սահմանված չէ, Nemo Group ՍՊԸ-ն և/կամ նրա մասնաճյուղերի մտավոր սեփականություն են համարվում nemo.am ինտերնետային կայքում տեղադրված բոլոր նյութերը։ Մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները պահպանված են։ Ձեր անձնական գործածության համար այս ամենից կարող եք օգտվել nemo.am կայքում սահմանափակման ընդունված դրույթներին և պայմաններին համաձայն։

Դուք չեք կարող․

 •       վերահրատարակել  nemo.am կայքում տեղադրված նյութերը
 •       վաճառել, վարձակալությամբ տալ կամ որևէ մեկին օգտագործման իրավունք արտոնել  nemo.am կայքում տեղադրված նյութերի նկատմամբ
 •       վերարտադրել, կրկնօրինակել կամ պատճենել  nemo.am կայքում տեղադրված նյութերը
 •       վերաբաշխել  nemo.am կայքի բովանդակությունը։

 

Այս համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում սույնով։

Ինտերնետային կայքը հնարավորություն է տալիս օգտատերերին թողնել կամ փոխանակել իրենց կարծիքը կամ ինֆորմացիան կայքի որոշակի հատվածում։ Nemo Group ՍՊԸ-ը չի ֆիլտրում, խմբագրում, հրատարակում կամ ստուգում կայքում առկա մեկնաբանությունները։ Մեկնաբանությունները չեն արտահայտում Nemo Group ՍՊԸ-ն, նրա գործակալների կամ մասնաճյուղերի տեսակետներն ու կարծիքները։ Մեկնաբանություններն արտահայտում են դրանք գրառած անհատների կարծիքները։ Օրենքով սահմանված դեպքերում Nemo Group ՍՊԸ-ը պատասխանատու չէ մեկնաբանությունների կամ այլ պարտավորությունների համար, վնասների և/կամ ծախսերի համար, որոնք առաջացել ենք այս կայքում մեկնաբանություններ թողնելու և/կամ տարածելու հետ հետ կապված։ Nemo Group ՍՊԸ-ը իրավասու է հետևել և հեռացնել այս կայքում գրառաված  ցանկացած մեկնաբանություն, որը կարող է ոչ պատշաճ, վիրավորական լինել կամ խախտել կայքի վերը նշված դրույթներն ու պայմաններ։

Ձեզ երաշխավորում ենք,որ․

 •       Դուք կարող եք հաղորդագրություն թողնել մեր կայքում, որի համար ունեք բոլոր լիազորություններն ու իրավունքները
 •       մեկնաբանությունները չեն կարող խախտել մտավոր սեփականության իրավունքները, այդ թվում անսահմանափակ կրկնօրինակման, արտոնագրելու կամ ապրանքանշելու որևէ երրորդ կողմի հետ
 •       մեկնաբանությունները չպետք է պարունակեն զրպարտող, վիրավորական, անպատշաճ և այլ ոչ օրինական տարրեր, որոնք կարող են խախտել գաղտնիության իրավունքը
 •       մեկնաբանությունները չեն կարող օգտագործվել աշխատանքի աջակցելու կամ պատվերների համար և/կամ իրականացնելու առևտրային գործունեություն և/ կամ ոչ օրինական գործունեություն։

Դուք սույնով Nemo Group ՍՊԸ-ը անսահմանապակ լիազորություն եք տալիս օգտագործել, վերարտադրել, խմբագրել կամ թույլատրել այլոց օգտագործել, վերարտադրել և խմբագրել Ձեր մեկնաբանությունները ցանկացած ձևով, ֆորմատով և միջոցով։

Մեր կայքի բովանդակությունը

Մեր ինտերնետային կայքի հետ առանց նախապես գրավոր թույլատրության կարող են կապվել հետևյալ կազմակերպությունները․

 •       պետական գործակալությունները
 •       հետախուզական մարմինները
 •       լրատվական կազմակերպությունները
 •       առցանց տեղեկատվության մատակարարները կարող են միանալ մեր էջին նույն կերպ , ինչպես վերը ներկայացված կազմակերպությունները
 •       ինտերնետային համակարգում պաշտոնապես ճանաչված ըներությունները, բացառությամբ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բարեգործական  առևտրային տները և բարեգործական ֆոնդային ընկերությունները, որոնք չեն կարող հղում կատարել մեր էջին

Այս կազմակերպությունները կարող են միանալ մեր գլխավոր էջին այնքան ժամանակ, քանի դեռ ա) որևէ կերպ անվստահելի չեն ճանաչվել բ) խաբեությամբ հովանավորություն կամ ֆինանսավորում չեն ձեռք բերել կամ լիազորություն էջի ատադրանքի և/կամ ծառայությունների վերաբերյալ գ) իրենց բովանդակությամբ համապատասխանում են տվյալ էջի բովանդակությանը։

Մենք կարող ենք թույլատրել և հաստատել հետևյալ կազմակերպությունների միանալու պահանջները․

 •       ճանաչված սպառողական կամ առևտրային տեղեկատվական աղբյուրներին
 •       dot.comսոցցանցիալական կայքերին
 •       բարեգործությամբ զբաղվող ասոցիացիաներին և կազմակերպություններին
 •       առցանց տեղեկատվական մատակարարներին
 •       ինտերնետային պորտալներին
 •       հաշվապահական, իրավաբանական և խորհրդատվական ընկերություններին
 •       կրթական կազմակերպություններին և առևտրային ասոցիացիաներին։

Մենք կարող ենք հաստատել մեր էջին միանալու առաջարկները եթե որոշենք, որ ա) մենք անցանկալի չենք համարվի մեզ և մեր պաշտոնական գործունեության համար բ) այդ կազմակերպությունները չունեն գրանցված որևէ բացասական գործունեություն մեզ հետ կապված գ) մեր պահանջով հղման մեջ Nemo  Group ՍՊԸ-ն բացակայությունը փոխհատուցվում է դ) հղումը գլխավոր տեղեկատվական բովանդակության մեջ է։

Այս կազմակերպությունները կարող են միանալ մեր գլխավոր էջին քանի դեռ ա) չեն իրականացնում խաբեություն բ) խաբեությամբ հովանավորություն կամ ֆինանսավորում չեն ձեռք բերել կամ լիազորություն կապված էջի ատադրանքի և/կամ ծառայությունների հետ գ) իրենց բովանդակությամբ համապատասխանում են այն էջերի բովանդակությանը, որոնք նշված են հղումներում։

Եթե Դուք վերոհիշյալ երկրորդ պարբերության մեջ նշված կազմակերպություններից մեկն եք և հետաքրքրված եք մեր ինտերնետային էջին միանալու, ապա պետք է մեզ տեղեկացնեք մեր Nemo Group ՍՊԸ-ն էլեկտրոնային հասցեին գրելով։ Խնդրում ենք նշել Ձեր անունը, կազմակերպության անվանումը, Ձեր կոնտակտային տվյալները և Ձեր ինտերնետային հասցեն(URL), ինտերնետային այն հասցեների(URL) ցանկը, որոնց միջոցով Դուք պատրաստվում եք միանալ մեջ էջին և մեր ինտերնետային հասցեները(URL), որոնց ցանկանում եք միանալ։ Մեր պատասխանը կաստանաք 2-3 շաբաթվա ընթացքում։

Հաստատված կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր էջին հետևյալ կերպ․

 •       օգտագործելով մեր առևտրային անվանումը
 •       օգտագործելով միասնական ռեսուրսների ուղեցույցը, որին միացած եք
 •       օգտագործելով մեր կայքի բովանդակությանը համապատսխանող որևէ նկարագրություն կամ նկարագրության ֆորմատ հղումը կատարող էջում։

Չի թույլատրվում օգտագործել Nemo Group ՍՊԸ-ն լոգոտիպը կամ այլ նշաններ առանց նրա կողմից տրամադրած առևտրային արտոնագրի։

iFrame

Առանց նախապես մեր համաձայնության և գրավոր թույլտվության Դուք չեք կարող մեր ինտերնետային կայք էջը շրջանակել և ձևավորել այնպես, որ վերափոխվի մեր կայք էջի արտաքին տեսքը։

Բովանդակության հետ կապված պարտականություններ

Մենք պատասխանատու չենք Ձեր կայքում հայտնված որևէ կոնտենտի համար։ Դուք պարտավորվում եք զերծ պահել մեզ Ձեր մոտ ի հայտ եկած պահանջների կատարումից։ Այնպիսի հղումներ, որոնք կարող են համարվել զրպարտիչ, անպարկեշտ կամ քրեական, կամ որը կարող է խախտել կամ պաշտպանել որևէ երրորդ կողմի իրավունքները, չպետք է հայտնվեն մեր վեբ-կայքում։

Ձեր գաղտնիությունը

Խնդրում ենք ծանոթացեք գաղտնիության քաղաքականությանը։

Մեր իրավունքների պաշտպանումը

Մենք իրավունք ունենք պահանջել հեռացնել բոլոր հղումները կամ առանձին հղում մեր կայք էջից։ Դուք պարտավոր եք մեր պահանջով անմիջապես հեռացնել մեր նշած հղումը կամ հղումները։ Մենք նաև իրավասու ենք կիրառել այս դրույթներն ու պայմանները և դրանց հետ կապված քաղաքականությունը ցանկացած պահի։ Պարբերաբար միանալով մեր կայքին Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել նշված դրույթներին ու պայմաններին։

Հղումների հեռացումը մեր կայքից

Եթե մեր կայքում հայտնվի որևէ հղում, որը Դուք կհամարեք վիրավորական ուրևէ պատճառով, կարող եք կապվել մեզ հետ անմիջապես և տեղեկացնել։ Մենք ի նակտի կունենանք հղումը հեռացնելու Ձեր պահանջը, սակայն մենք պարտավորված չենք այս կամ այն կերպ բավարարել Ձեր պահանջը։ Մենք չենք երաշխավորում, որ կայքում հղում կատարած էջում տեղ գտած ինֆորմացիան հավաստի է, մենք չենք երաշխավորում դրա ամբողջական կամ ճշգրիտ լինելը, ինչպես նաև չենք երաշխավորում, որ կայքը հասանելի կմնա կամ կայքում տեղադրված նյութը թարմացված է վերջին տվյալներով։

 

Սահմանափակումներ

Օրենքի ողջ ուժով մենք բացառում ենք մեր կայքի անունից հանդես գալը, երաշխավորությունները և պայմանավորվածությունները կապված մեր կայքի հետ կամ մեր կայքը օգտագործելու հետ։ Այս դրույթը չի կարող․

 •       սահմանափակել կամ բացառել մեր կամ Ձեր պատասխանատվությունը մահվան կամ մարմնական վնասվածքների դեպքում
 •       սահմանափակել կամ բացառել մեր կամ Ձեր պատասխանատվությունը խաբեության միջոցով կամ խարդախությամբ փաստերը խեղաթյուրելու դեպքում
 •       սահմանափակել մեր կամ Ձեր պատասխանատվություն, որը սահմանված չէ օրենքով
 •       բացառել մեր կամ Ձեր պատասխանատվություն, որը բացառված չէ օրենքով սահմանված դեպքերում։

Պատասխանատվությունների ահմանափակումները և արգելանքները այս մասում և աիս դրույթի որևէ այլ հատվածում (ա) ենթարկվում են նախորդ բաժնին և (բ) ղեկավարվում են սահմանափակումների դրույթներով սահմանված կարգով, այդ թվում պայմանագրից բխող պարտավորությունները և օրենքով սահմանված պարտավորությունների խզումը։

Քանի դեռ մեր ինտերնետային կայքը, տրամադրված ինֆորմացիան և կայքի ծառայությունները անվճար են, մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրում բնությանը հասցված որևէ վնասի կամ կորստի համար։